ฐานข้อมูลงานวิจัย

 
ที่
หัวข้องานวิจัย
(Topic)
เจ้าของผลงาน
(Author)
กลุ่ม
(Group)
คำสำคัญ
(Keyword)
ปี (Year)
Download
1
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ และการกำหนดรหัสขนาดพืชอาหาร
กรมวิชาการเกษตร
สกม
ดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ และการกำหนดรหัสขนาดพืชอาหาร
2546
2
โครงการการกำหนดคุณภาพกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม
กรมประมง
สกม
คุณภาพกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม
2547
3
โครงการการศึกษาปริมาณความชื้นและปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความชื้นในหอย acallop
กรมประมง
สกม
ปริมาณความชื้นและปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความชื้นในหอย acallop
2547
4
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนมาตรฐานระบบการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ไทย
กรมประมง
สกม
มาตรฐานระบบการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ไทย
2547
5
โครงการการจัดทำมาตรฐานสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
สกม
มาตรฐานสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
2547
6
โครงการการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพลำไยและการกำหนดรหัสขนาดลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
ม.เชียงใหม่
สกม
ดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพลำไยและการกำหนดรหัสขนาดลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
2547
7
โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำยกร่างมาตรฐานเนื้อไก่ โรงฆ่าสุกร และโรงฆ่าสัตว์ปีก
คณะสัตว์แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สกม
ยกร่างมาตรฐานเนื้อไก่ โรงฆ่าสุกร และโรงฆ่าสัตว์ปีก
2547
8
โครงการการศึกษาสภาวะโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ปีกในประเทศไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สกม
สภาวะโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ปีกในประเทศไทย
2547
9
โครงการการศึกษายาซัลฟา - ไตรเมทโธพริม การดูดซึม การตกค้างของยาและระยะปลอดยาในกุ้ง
คณะสัตว์แพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
สกม
ยาซัลฟา ไตรเมทโธพริม การดูดซึม การตกค้างของยาและระยะปลอดยาในกุ้ง
2547
10
โครงการการจัดทำหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
สกม
หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
2547
11
โครงการจัดทำมาตรฐานอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
สกม
โครงการจัดทำมาตรฐานอาหาร
2547
12
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพและการกำหนดรหัสขนาดของข้าว
กรมวิชาการเกษตร
สกม
ดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพและการกำหนดรหัสขนาดของข้าว
2548
13
โครงการประเมินความเสี่ยงของการฆ่าเชื้อที่เปลือกไข่โดยวิธีรมควัน
สถาบันอาหาร
สกม
โครงการประเมินความเสี่ยงของการฆ่าเชื้อที่เปลือกไข่โดยวิธีรมควัน
2548
14
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจปริมาณสารพิษจากเชื้อรากลุ่ม FUSARIUM (DON) ในวัตถุดิบอาหารสัตว์
กรมปศุสัตว์
สกม
ปริมาณสารพิษจากเชื้อรากลุ่ม FUSARIUM (DON) ในวัตถุดิบอาหารสัตว์
2548
15
โครงการศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติในด้านการจัดการฟาร์มที่ดีของการเลี้ยงปลากะพงขาว
กรมประมง
สกม
เกณฑ์การปฏิบัติในด้านการจัดการฟาร์มที่ดีของการเลี้ยงปลากะพงขาว
2548
16
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยและเกณฑ์การปฏิบัติในด้านการจัดการฟาร์มที่ดีของการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ
กรมประมง
สกม
ดัชนีชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยและเกณฑ์การปฏิบัติในด้านการจัดการฟาร์มที่ดีของการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ
2548
17
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยและเกณฑ์การปฏิบัติในด้านการจัดการฟาร์มที่ดีของการเลี้ยงกบจาน
กรมประมง
สกม
ดัชนีชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยและเกณฑ์การปฏิบัติในด้านการจัดการฟาร์มที่ดีของการเลี้ยงกบจาน
2548
18
โครงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการจัดการฟาร์มและโรงเพาะฟักกุ้งทะเลปลอดโรคในประเทศไทย
กรมประมง
สกม
การปฏิบัติในการจัดการฟาร์มและโรงเพาะฟักกุ้งทะเลปลอดโรคในประเทศไทย
2548
19
โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไข่นกกระทา และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกกระทาไข่
กรมปศุสัตว์
สกม
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไข่นกกระทา และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกกระทาไข่
2548
20
โครงการศึกษาข้อปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์
กรมปศุสัตว์
สกม
ข้อปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์
2548
21
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพและกำหนดรหัสขนาดของลองกอง
ม. สงขลานครินทร์
สกม
ดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพและกำหนดรหัสขนาดของลองกอง
2548
22
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะที่สำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพและการกำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม
ม.เกษตรศาสตร์
สกม
ดัชนีชี้วัดคุณลักษณะที่สำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพและการกำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม
2548
23
โครงการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก
ม.เกษตรศาสตร์
สกม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก
2548
24
โครงการพัฒนาหลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ม. เกษตรศาสตร์
สกม
หลักและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2548
25
โครงการศึกษาข้อมูลสารพิษตกค้างและสารพิษจากเชื้อราในพืชเครื่องเทศ
บ.ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
สกม
ข้อมูลสารพิษตกค้างและสารพิษจากเชื้อราในพืชเครื่องเทศ
2548

Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ( ทั้งหมด 550 )