ฐานข้อมูลงานวิจัย

 
ที่
หัวข้องานวิจัย
(Topic)
เจ้าของผลงาน
(Author)
กลุ่ม
(Group)
คำสำคัญ
(Keyword)
ปี (Year)
Download
1
โครงการศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม
เสกสม อาตมางกูร, ยุวเรศ เรืองพานิช, สุกัญญา รัตนทับทิมทอง และอรทัย ไตรวุฒานนท์
สกม
ไข่ไก่
2552
2
โครงการศึกษาเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำผึ้งและคู่มือปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง
สกม
สกม
ผึ้ง,น้ำผึ้ง,คุณภาพ,มาตรฐาน
2551
3
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ และการกำหนดรหัสขนาดของปาล์มน้ำมัน
สกม
สกม
ปาล์มน้ำมัน,เกณฑ์บ่งชี้คุณภาพปาล์มน้ำมัน,การกำหนดรหัสขนาดปาล์มน้ำมัน
2550
4
โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก
สกม
สกม
คุณค่าทางโภชนาการ,ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ผักและผลิตภัณฑ์,ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ประมงและผลิตภัณฑ์
2551
5
โครงการศึกษาแนวทางการเลี้ยงโคเนื้อที่ได้มาตรฐาน
สกม
สกม
โคเนื้อ,คุณภาพ,มาตรฐาน
2552
6
โครงการพัฒนาหลักการสร้างวิธีการชักตัวอย่างตามหลักสากลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
สกม
สกม
การชักตัวอย่าง,ความคลาดเคลื่อนจากการชักตัวอย่าง,ความคลาดเคลื่อนในสินค้า
2551
7
โครงการศึกษาข้อกำหนดคุณภาพเพื่อประกอบการจัดทำมาตรฐานเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ)
สกม
สกม
ซูริมิ,ปลาบดแช่แข็ง,ปลาบด
2552
8
โครงการศึกษาปริมาณสารตกค้างของยาสัตว์บางชนิดในเนื้อไก่ เนื้อสุกร เนื้อโค และน้ำนมโค จากแหล่งผลิตในประเทศไทย
อนงค์ บิณฑวิหค, ศศิ เจริญพจน์
สกม
เนื้อไก่ เนื้อสุกร เนื้อโค น้ำนมโค amoxycillin, ampicillin, penicillin, tetracycline, chlortetracycline, oxytetracycline, doxycycline, sulfonamide, enrofloxacin, difloxacin, MRL
2552
9
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการทำความตกลงยอมรับร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอาเซียน
สกม
สกม
ผลกระทบจากการทำความตกลงยอมรับร่วม,อาหารสำเร็จรูป
2552
10
โครงการดัชนี้ชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ การกำหนดรหัสของขนาดแตงโม และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับแตงโม
สกม
สกม
แตงโม,การแบ่งชั้นคุณภาพแตงโม,การกำหนดรหัสขนาดแตงโม,แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับแตงโม,GAP
2551
11
โครงการศึกษาสารรมธรรมชาติและเทคนิคการจุ่มดอก เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟและหอยทากในกล้วยไม้ส่งออก
สกม
สกม
กล้วยไม้,เพลี้ยไฟ,หอยทาก,การกำจัดศัตรูพืช
2552
12
โครงการศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ
รศ.ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รศ.นงนุช อังยุรีกุล, ดร.
สกม
พริกแห้ง,มาตรฐานบังคับ
2552
13
โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย
รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
สกม
พริกป่น,การผลิตพริกป่น
2552
14
โครงการศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์คุณภาพของน้ำมันรำข้าว
สกม
สกม
น้ำมันรำข้าว,คุณภาพน้ำมันรำข้าว
2553
15
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก
สกม
สกม
สารกาบา,ข้าวกล้องงอก,ข้าวงอกGABA,Germinated rice
2552
16
โครงการศึกษาวิธีการชันสูตรโรคไข้หวัดใหญ่สุกร
สกม
สกม
การชันสูตร, โรคไข้หวัดใหญ่สุกร, Diagnosis,Swine influenza,Pigs
2553
17
โครงการพัฒนาระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย : ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ
สกม
สกม
ควบคุมโรคสัตว์ปีก,ไข้หวัดนก,Compartment
2553
18
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและช่องทางจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
สรม
สรม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและช่องทางจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
2552
19
โครงการพัฒนาระบบการผลิตและมาตรฐานระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่น
สรม
สรม
พัฒนาระบบการผลิต,มาตรฐานระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่น
2551
20
โครงการพัฒนาตลาดและระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์
สรม
สรม
พัฒนาตลาด,ระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์
2551
21
โครงการเตรียมความพร้อมระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้านพืชของประเทศไทย (มกอช) กับข้อกำหนด EU Reg 2092-91
สรม
สรม
เตรียมความพร้อมระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้านพืชของประเทศไทย (มกอช) กับข้อกำหนด EU Reg 2092-91
2549
22
โครงการศึกษาและพัฒนาการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศคู่ค้า
ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สรม
ศึกษาและพัฒนาการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศคู่ค้า
ไม่ระบุ
23
โครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านสุขลักษณะอาหาร
สกม
สกม
ปรับปรุงด้านสุขลักษณะอาหาร
2546
24
โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สกม
สกม
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2546
25
โครงการใช้น้ำหนักแห้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานความแก่ในทุเรียนพันธ์กระดุม ชะนี และพวงมณี
สกม
สกม
น้ำหนักแห้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานความแก่ในทุเรียนพันธ์กระดุม ชะนี และพวงมณี
2546

Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ( ทั้งหมด 550 )