สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ +662- 561-2277
ข้อเสนอแนะติดต่อ itc@acfs.go.th